Selecteer een pagina

 

 

 

Op deze pagina vindt u informatie over het vak logopedie en de verschillende vakgebieden. Hier ziet u dat het vak logopedie erg breed is en dat veel mensen geholpen kunnen worden door een logopedist. Logopediepraktijk Zaandam behandeld alleen problemen in de taal en de spraak van kinderen.

Duur van de behandeling

Meestal vindt de behandeling één of twee keer per week plaats en duurt ongeveer 30 minuten. Het aantal behandelingen hangt af van de aard en de ernst van het probleem. Een indicatie voor het aantal behandelingen zal met u worden besproken.

Articulatie

Spreekt uw kind onduidelijk of heeft hij of zij moeite met de uitspraak van enkele klanken? Of worden er regelmatig klanken verwisseld?
Dan is er wellicht sprake van articulatieproblemen.

De logopedist zal de oorzaak achterhalen. Daarna zal zij het onderscheid tussen de juiste en onjuiste articulatie aanleren. Er wordt veel gebruik gemaakt van luisteren, kijken en voelen. Zodra de betreffende letter goed wordt uitgesproken, kan dit worden uitgebreid naar woorden, zinnen en gesprekken.

Om de behandeling te laten slagen zal er thuis ook geoefend moeten worden.

Adem en stem

Stemproblemen kunnen bij alle leeftijden voorkomen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen om verschillende redenen last krijgen van hun stem. De stem kan schor en hees klinken en u of uw kind kan moeite krijgen met spreken of zingen. Daarnaast kan er een gevoel van moeheid optreden na het stemgeven.

In al deze gevallen is het raadzaam een logopedist te bezoeken die ervaring heeft met het begeleiden van mensen met stemproblemen. Zij kan u adviezen geven over een gezond stemgebruik en werkt met u aan een manier van spreken en/of zingen waarbij er geen klachten meer optreden.

Door regelmatig bij de logopedist te komen en daarnaast thuis de opdrachten te oefenen, heeft u de meeste kans op volledig herstel van uw stem

Mondgewoontes

Verschillende mondgewoontes kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor. Deze komen in de normale ontwikkeling niet voor en worden afwijkend genoemd. Voorbeelden zijn:

  • Vaak met de mond open zitten
  • Ademen door de mond
  • In rust ligt de tong laag in de mond
  • Duim-, vinger- of speenzuigen
  • Moeite met slikken

Afwijkende mondgewoontes kunnen voorkomen met onduidelijk spreken en slissen. Bij afwijkende gebitsstanden zal therapie plaatsvinden in overleg met de tandarts of orthodontist.

Lezen en Spellen

Voor kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden is het lastiger om het lezen en schrijven onder de knie te krijgen. Dit staat los van de intelligentie en eventuele slechtziendheid. Ook zeer slimme kinderen kunnen moeilijkheden ervaren bij het lezen en schrijven.

Er spelen veel verschillende vaardigheden een rol bij het lezen en spellen. Zo is het belangrijk dat de taalontwikkeling van kinderen voldoende is. Dat wil zeggen dat hun woordenschat groot genoeg is en dat de zinnen die ze maken passen bij hun leeftijd.

Daarna leren kinderen dat de Nederlandse taal uit verschillende onderdelen bestaat. Dit kunt u bijvoorbeeld oefenen door met kinderen te rijmen of woorden te benoemen die met dezelfde letter beginnen.

Het is belangrijk om lees- en spellingsmoeilijkheden vroegtijdig te signaleren. De logopedist kan de risicofactoren herkennen en de juiste behandeling aanbieden.

Preverbale logopedie

Eten en drinken
Als kinderen problemen hebben met het drinken uit de borst of de fles kan pre verbale logopedie gegeven worden. Ook bij de overgang naar het eten van een lepel of het drinken uit een beker kan logopedische behandeling uitkomst bieden. In dit geval is er altijd een verwijzing nodig van een arts, bijvoorbeeld de huisarts of kinderarts. Het is belangrijk eerst na te gaan of er geen onderliggend medisch probleem is dat mogelijk het eten en drinken bemoeilijkt.

Communicatieve ontwikkeling
Ook de vroege ontwikkeling van de communicatie is belangrijk. Al direct na de geboorte communiceert een kind met zijn omgeving. Eerst is dit via huilen, kijken, wijzen, enz. De volwassenen geven hierop antwoord door het kind te knuffelen, te troosten of toe te zingen.
Meestal is een kind een jaar aan het oefenen met het produceren van geluiden en klanken, waarna het langzaam kan leren woordjes te zeggen. Door het imiteren van volwassenen leert een kind het juiste woord koppelen aan een voorwerp of handeling. Veel herhaling is hierbij belangrijk.
Als een kind 2 jaar is, zal de taalontwikkeling sneller verlopen. Het leert steeds meer woorden zeggen en begrijpen en ook zal het beginnen met het maken van zinnetjes.

Soms heeft een kind, om wat voor reden dan ook, moeite met deze verschillende aspecten. Er kan dan een logopedist worden ingeschakeld. Zij zal de communicatieve ontwikkeling onderzoeken en een plan maken om de vaardigheden van het kind te stimuleren. Er wordt altijd in spelvorm gewerkt, waarbij de ouders een belangrijke rol spelen. De ouders krijgen spelletjes aangereikt om de communicatie te bevorderen.

Er bestaan ook cursusen voor ouders van kinderen met communicatieproblemen. Een voorbeeld hiervan is de Hanen-cursus. Ouders die deze cursus volgen leren hoe zij hun kind zo goed mogelijk kunnen helpen in de communicatieve ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op http://www.hanen.org (Engelstalig).

Stotteren

Als iemand stottert, is het vloeiende verloop van de spraakbeweging verstoord. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd, soms met veel kracht.
Mensen die stotteren, kunnen daar op veel verschillende manieren last van hebben. Naast de moeite met het vloeiend spreken, kunnen mensen bepaalde situaties of klanken gaan vermijden. In sommige gevallen ontstaat er een gebrek aan zelfvertrouwen en een angst om te spreken.

De logopedist zal de spraak uitgebreid onderzoeken, waarna zij een behandelplan opstelt. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met het stadium waarin het stotteren zich ontwikkeld heeft.

Wat kunt u zelf doen
Heeft u het vermoeden dat uw kind stottert? Dan kunt u de Screening Lijst Stotteren invullen. Dit is volledig gratis en mag worden ingevuld door iedereen die vermoedens heeft dat een kind begint met stotteren. Aan de hand van de score kan worden bepaald of het noodzakelijk is om met uw kind een logopedist of stottertherapeut te bezoeken.
Na het invullen krijgt u advies over wat u kunt doen.

Stottertherapeut
Veel logopedisten zijn opgeleid om een breed scala aan logopedische problemen te begeleiden. Zij kunnen ook mensen met stotteren behandelen. Een stottertherapeut is een logopedist die zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van mensen die stotteren. In het meest ideale geval volgt u behandeling bij een stottertherapeut, omdat zij meer kennis en ervaring heeft in het behandelen van stotteren.

Vraag uw logopedist om advies over de meest geschikte behandeling voor u of uw kind.

Taal

Kinderen
Wanneer een kind in zijn taal achterblijft in het begrijpen en gebruiken van taal, kan er sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling. Hij/zij spreekt dan minder dan leeftijdsgenootjes, heeft moeite met het formuleren van zinnen, begrijpt opdrachten minder goed en kent minder woorden.
Problemen in de taalontwikkeling kunnen op latere leeftijd nog problemen geven: kinderen kunnen zich onbegrepen voelen en daardoor gefrustreerd raken. Dit kan zelfs tot gedragsproblemen leiden.

Als u het vermoeden heeft van een achterblijvende taalontwikkeling van uw kind, vraag dan uw logopedist om advies.

Volwassenen
Ook volwassenen kunnen problemen in de taal krijgen. Bijvoorbeeld door dementie of een beroerte krijgen zij moeite met het begrijpen en spreken van taal. De logopedist kan u begeleiden in het optimaliseren van de communicatie tussen de cliënt en de omgeving.

Pin It on Pinterest