Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

Deze wet beschrijft de rechten en plichten van de patiënt en hulpverlener. Hieronder is de belangrijkste informatie, van toepassing op de logopediepraktijk, weergegeven.

Recht op informatie over de medische situatie
Alle cliënten hebben recht op begrijpelijke informatie van hun logopedist. De informatie gaat over hun ziekte en de behandeling en is nodig om mee te kunnen praten over de behandeling.
Soms willen mensen niet alle informatie weten. Laat dit weten, zodat de logopedist de informatie achterhoudt.
In gevallen van wilsonbekwaamheid wordt de eventuele behandeling besproken met de (wettelijk) vertegenwoordiger. Er wordt altijd zo veel mogelijk met de cliënt zelf overlegd.

Toestemming voor een medische behandeling
Een behandeling is alleen mogelijk als de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Een behandeling mag dus geweigerd worden.
De cliënt mag de toestemming voor behandeling ook weer intrekken. De cliënt zal dan met de logopedist overleggen om een eventuele andere behandeling te zoeken. Ook kan hij stoppen met de behandeling.

Inzage in het medisch dossier
Iedereen mag zijn eigen medisch dossier inzien, mits hij/zij ouder is dan 12 jaar. Hiervoor is een mondelinge of schriftelijke aanvraag bij de logopedist noodzakelijk. Cliënten krijgen dan enkel de gegevens te zien die over henzelf gaan, zoals testuitslagen.
Familieleden hebben slechts recht op inzage in het dossier als de cliënt zelf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Voor kinderen gelden iets andere regels:

  • Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 12 jaar hebben recht om het dossier van het kind in te zien.
  • Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar kan het kind bezwaar maken tegen inzage door zijn/haar ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Als de logopedist het kind instaat acht om daarover te beslissen, dan zal zij de ouders of wettelijk vertegenwoordigers geen inzage geven.

De logopedist mag de cliënt inzage in zijn/haar eigen dossier weigeren, wanneer de privacy van iemand anders daarmee wordt geschaad.

Naast de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing op het verkrijgen van inzage in medische gegevens. Meer informatie hierover staat op de website www.myprivacy.nl.

Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens
De logopedist is verplicht om vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Dit geldt niet alleen voor de medische gegevens, maar ook tijdens de behandeling. Cliënten moeten een gesprek met hun logopedist kunnen voeren zonder dat anderen dat zien of horen.
In sommige gevallen mag het medisch beroepsgeheim worden doorbroken:

  • als de cliënt er toestemming voor geeft;
  • als een (andere) zorgverlener die direct bij de behandeling betrokken is informatie nodig heeft;
  • als er een wettelijk voorschrift geldt
  • als er een conflict van plichten is (als een arts bijvoorbeeld vermoedt dat er sprake is van kinder- of oudermishandeling);
  • voor wetenschappelijk onderzoek.

Logopedisten mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling, maar alleen als uitwisseling van informatie nodig is voor hun werkzaamheden. De cliënt kan hiertegen bezwaar makien.

Recht op vrije artsenkeuze
Cliënten mogen zelf een logopedist kiezen. Echter kunnen zij niet afdwingen dat de logopedist hem/haar ook echt in behandeling neemt.
Als een cliënt een andere behandelaar wil, dan kan hij/zij dit het beste met de logopedist bespreken. De cliënt mag ook om een doorverwijzing vragen.

Vertegenwoordiging van
Een wilsonbekwame cliënt heeft een (wettelijk) vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op het gebied waarop de cliënt wilonbekwaam is.
Een cliënt die wilsonbekwaam is, heeft een wettelijk vertegenwoordiger die de beslissingen neemt op het gebied waarop de cliënt wilsonbekwaam is.

Plichten
Cliënten hebben naast hun rechten, ook plichten. De cliënt moet de logopedist goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn/haar problematiek. Deze informatie is nodig om sneller en beter een diagnose te stellen, waardoor er betere zorg verleend kan worden. De cliënt moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Logopediepraktijk voor kinderen met spraak- en/of taalproblemen.

Openingstijden

Maandag
Gesloten
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
13:00 - 15:00
Donderdag
09:30 - 18:00
Vrijdag
10:00 - 18:00
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

Logopediepraktijk Zaandam

Romée Niekus
Praktijkadres:
Teakhout 1
1507 EM Zaandam
06 2881 6336
info@logopediepraktijkzaandam.nl
KVK 82030065

© 2024 Romée Niekus | Logopediepraktijk Zaandam